Fundacja na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA

Wróć do listy organizacji

icoDane organizacji

icoKRS:0000330288
icoNIP:777-311-25-03
icoRegon:301109830

icoNasz adres

 icoNarcyzowa 7
      63-004 Tulce
      Woj. wielkopolskie

icoSzybki kontakt

ico697717291
icokontakt@fundacja-fiona.org
ico   http://www.fundacja-fiona.org.pl
 

icoO naszej organizacji

Fundację założyliśmy razem, ponieważ dojrzała w nas potrzeba pomagania innym, którą od zawsze nosiliśmy w sobie, nieuświadomioną i uśpioną. Jesteśmy rodzicami chłopca z Zespołem Aspergera i sami od wielu lat kroczymy trudną drogą codziennej walki o zdrowie, przyszłość i miejsce w społeczeństwie dla naszego dziecka. Razem walczymy o jego marzenia. Teraz jest już aktywnym, młodym człowiekiem, otwartym na świat i ludzi, który potrafi zmagać się z trudnościami i samodzielnie określa swoje miejsce w świecie. Dzięki naszym Przyjaciołom – młodym ludziom z autyzmem i ich rodzicom – uświadomiliśmy sobie, że wykorzystując nasze doświadczenia i zdobytą wiedzę, dzieląc się energią i wiarą w sukces, możemy pomóc innym. Zrozumieliśmy, że dookoła nas są ludzie potrzebujący naszego wsparcia w trudnym procesie przekraczania barier na ich drodze ku integracji. Któregoś dnia wszystko zostało wypowiedziane i wkrótce zmaterializowała się Fundacja FIONA… a hasło RAZEM stało się mottem naszej pracy.


Ania i Przemek Janiak


icoDowiedz się więcej o misji

Misją Fundacji FIONA są integracja, aktywizacja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych, autystycznych i innych wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego.

icoNasza historia

Fundacja na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA została ustanowiona aktem notarialnym 9 kwietnia 2009 roku, jako pozarządowa organizacja o charakterze non-profit i 26 maja 2009 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. W listopadzie 2009 roku uzyskała status organizacji pozytku publicznego.


icoNa co będą przeznaczone środki

Środki uzyskane z wpłat 1% podatku, tak jakw latach poprzednich, zamierzamy przeznaczyć na działalność statutową Fundacji, w szczególności: zakup sprzętu umożliwiajacego organizację imprez rehabilitacyjno-integracyjnych, dofinansowanie letnich i zimowych obozów dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz projektów służących integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych w lokalnych środowiskach, szkolenie wolontariuszy. Dzięki Państwa wsparciu w 2012 r. uruchomiliśmy w sercu Poznania Centrum Integracji i Aktywizacji gdzie prowadzimy zajęcia dla młodzieży, a w 2013 r. poradnię diagnostyczną PER-BENE

icoIlość środków z wpłat 1% podatku w latach ubiegłych
    i na co zostały przeznaczone

Nasza Fundacja uzyskała statut OPP w 2009 roku.

icoProwadzone działania

Nasze cele realizujemy poprzez działalność statutową, która obejmuje między innymi:

- inspirowanie, wspomaganie oraz prowadzenie działań w zakresie szeroko rozumianej integracji i społecznej rehabilitacji
- rozwijanie i wspieranie zainteresowań sprzyjających wychodzeniu z izolacji
- prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz sportowych z elementami wypoczynku i rekreacji
- promocję i organizację wolontariatu

Organizujemy:

- obozy rehabilitacyjno-integracyjne
- wyjazdy i spotkania tematyczne
- imprezy plenerowe
- zajęcia wspinaczkowe i zabawy linowe
- zajęcia sekcji bowlingowej
- warsztaty plastyczno-kulturowe
- warsztaty dla młodzieży i rodziców
- szkolenia wolontariuszy

icoPola działań

li Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
li Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
li Wypoczynek dzieci i młodzieży
li Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
li Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
li Promocja i organizacja wolontariatu
li Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

icoNasze konto bankowe

14 1540 1056 2105 8313 3345 BOŚ BANK SA

icoMapa

icoWyślij wiadomość

Tytuł
Maksimum 15 znaków.
Treść
Maksimum 2 tyś. znaków.
Podpis
E-mail lub telefon
Przepisz kod

nieczytelne? - odśwież
Przepisz kod z powyższego obrazka (cyfry zostały podkreślone).

icoPrzedstawiciel

Anna Janiak ico 697717291
ico Wyślij e-mail

icoPolecane organizacje

Chesz aby Twoja organizacja się tutaj znalazła ?
Zgłoś ją do katalogu już teraz!
Dodaj ją i wypromuj

icoNajczęściej zadawane pytania.

Więcej pytań
Organizacją Pożytku Publicznego może być organizacja pozarządowa, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli m.in.:
- prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
- nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzić ją w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;
- cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego;
- posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego, który mu nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru;
- posiada statut, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące wykorzystywania majątku organizacji oraz dokonywania zakupów od podmiotów związanych z członkami organizacji;
- podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
- sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości,
- sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości,
- przekazuje wyżej wymienione sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

O status Organizacji Pożytku Publicznego może się ubiegać organizacja prowadząca działalność w zakresie:
- pomocy społecznej;
- zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym;
- działalności charytatywnej;
- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- działalności na rzecz mniejszości narodowych;
- ochrony i promocji zdrowia;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy;
- działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych;
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- kultury fizycznej i sportu;
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
- upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- ratownictwa i ochrony ludności;
- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
- ochrony praw konsumentów;
- integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- promocji i organizacji wolontariatu.

Przywileje Organizacji Pożytku Publicznego:
- użytkowanie nieruchomości na preferencyjnych warunkach,
- prawo do otrzymywania 1-proc. podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwolnienie od: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, opłat od czynności cywilnoprawnych (np. umów), opłat skarbowych i sądowych w odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku publicznego.
- możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej działalności poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji,
- korzystanie z pracy poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej.
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.
1. Wybrać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcemy przekazać 1%

Wykaz organizacji, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2009 r. dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=2268
Wykaz organizacji uprawnionych do zbierania 1% można znaleźć także w internetowej bazie organizacji pożytku publicznego w portalu JedenProcent.pl

Na liście znajdują się organizacje, które mają prawo otrzymywać 1% (tzn. nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami).

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof). Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także w bazie ngo.pl.
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu - w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.
Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka ?Informacje uzupełniające? (poz. 132-134 ? PIT-28, poz. 308 - 310 ? PIT-36, poz. 108 ? 110 ? PIT-36L, poz. 127 ? 129 ? PIT-37, poz. 61 ? 63 ? PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 ? PIT-28, poz. 310 ? PIT-36, poz. 110 ? PIT-36L, poz. 129 ? PIT-37, poz. 63 ? PIT-38).

3. Złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym zadeklarował ?za duży? 1% dla wybranej organizacji pożytku publicznego), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nadpłacone pieniądze ? wówczas (jeśli pieniądze zostały już przekazane organizacji) urząd skarbowy ?weźmie? różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić podatnikowi (art. 77 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm).

żródło: ngo.pl

icoTa odpowiedź nie jest dla Ciebie wystarczająca? Sprawdź inne pytania.

Projekt graficzny: vision_trust
Projekt: witflow
Copyright © 2009-2016 by JedenProcent.pl. All Rights Reserved.